آموزش صفات عمومی HTML


شناسه آموزش نام آموزش تاریخ بروزرسانی عملیات
397 آموزش صفت عمومی accesskey در HTML ۱۴۰۱-۰۴-۳۱ مشاهده آموزش
402 آموزش صفت عمومی class در HTML ۱۴۰۰-۰۹-۱۳ مشاهده آموزش
404 آموزش صفت عمومی contenteditable در HTML ۱۴۰۰-۰۹-۰۸ مشاهده آموزش
411 آموزش صفت عمومی contextmenu در HTML ۱۴۰۰-۰۹-۰۸ مشاهده آموزش
415 آموزش صفت عمومی data در HTML ۱۴۰۰-۰۹-۰۸ مشاهده آموزش
417 آموزش صفت عمومی dir در HTML ۱۴۰۰-۰۹-۰۸ مشاهده آموزش
419 آموزش صفت عمومی draggable در HTML ۱۴۰۰-۰۹-۱۴ مشاهده آموزش
422 آموزش صفت عمومی dropzone در HTML ۱۴۰۰-۰۹-۲۳ مشاهده آموزش
424 آموزش صفت عمومی hidden در HTML ۱۴۰۰-۰۹-۰۸ مشاهده آموزش
426 آموزش صفت عمومی ID در HTML ۱۴۰۰-۱۰-۰۴ مشاهده آموزش
429 آموزش صفت عمومی lang در HTML ۱۴۰۰-۰۹-۰۸ مشاهده آموزش
431 آموزش صفت عمومی spellcheck در HTML ۱۴۰۰-۰۹-۰۸ مشاهده آموزش
433 آموزش صفت عمومی style در HTML ۱۴۰۰-۰۹-۰۸ مشاهده آموزش
435 آموزش صفت عمومی Tabindex در HTML ۱۴۰۱-۰۶-۲۷ مشاهده آموزش
438 آموزش صفت عمومی Title در HTML ۱۴۰۰-۰۹-۰۸ مشاهده آموزش
442 آموزش صفت عمومی Translate در HTML ۱۴۰۰-۰۹-۰۸ مشاهده آموزش
701 لیست کامل صفات عمومی HTML ۱۴۰۰-۰۹-۱۵ مشاهده آموزش