آموزش صفات عمومی HTML


شناسه آموزش نام آموزش تاریخ بروزرسانی عملیات
397 آموزش صفت عمومی accesskey در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
402 آموزش صفت عمومی class در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
404 آموزش صفت عمومی contenteditable در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
411 آموزش صفت عمومی contextmenu در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
415 آموزش صفت عمومی data در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
417 آموزش صفت عمومی dir در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
419 آموزش صفت عمومی draggable در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
422 آموزش صفت عمومی dropzone در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
424 آموزش صفت عمومی hidden در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
426 آموزش صفت عمومی ID در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
429 آموزش صفت عمومی lang در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
431 آموزش صفت عمومی spellcheck در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
433 آموزش صفت عمومی style در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
435 آموزش صفت عمومی Tabindex در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
438 آموزش صفت عمومی Title در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
442 آموزش صفت عمومی Translate در HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش
701 لیست کامل صفات عمومی HTML ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ مشاهده آموزش