آموزش انتخابگرهای CSS


شناسه آموزش نام آموزش تاریخ بروزرسانی عملیات
2386 آموزش کامل انتخابگرها در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2388 آموزش انتخابگر تگ در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2391 آموزش انتخابگر کل یا سراسری در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2392 آموزش انتخابگر کلاس در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2393 آموزش انتخابگر آی دی یا ID در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2395 آموزش انتخابگر صفت در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۵ مشاهده آموزش
2398 آموزش شبه کلاس Active در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2400 آموزش شبه کلاس Link در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2401 آموزش شبه کلاس Focus در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2402 آموزش شبه کلاس Hover در CSS ۱۴۰۰-۱۱-۰۶ مشاهده آموزش
2403 آموزش شبه کلاس Visited در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2404 آموزش شبه عنصر After در CSS ۱۴۰۰-۱۱-۰۶ مشاهده آموزش
2405 آموزش شبه عنصر Before در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2407 آموزش شبه عنصر First-Letter در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2408 آموزش شبه عنصر First-Line در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2409 آموزش شبه عنصر Placeholder در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2410 آموزش شبه عنصر Selection در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2413 آموزش شبه کلاس Checked در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2414 آموزش شبه کلاس Default در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2418 آموزش شبه کلاس Disabled در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2419 آموزش شبه کلاس Enabled در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۳ مشاهده آموزش
2420 آموزش شبه کلاس Empty در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۴ مشاهده آموزش
2421 آموزش شبه کلاس First-Child در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۴ مشاهده آموزش
2422 آموزش شبه کلاس First-of-Type در CSS ۱۴۰۰-۱۱-۰۶ مشاهده آموزش
2423 آموزش شبه کلاس In-Range در CSS ۱۴۰۰-۱۱-۰۶ مشاهده آموزش
2424 آموزش شبه کلاس Out-Of-Range در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۴ مشاهده آموزش
2426 آموزش شبه کلاس Indeterminate در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۴ مشاهده آموزش
2427 آموزش شبه کلاس invalid در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۴ مشاهده آموزش
2428 آموزش شبه کلاس Lang در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۴ مشاهده آموزش
2429 آموزش شبه کلاس Last-Child در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۴ مشاهده آموزش
2430 آموزش شبه کلاس Last-Of-Type در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۴ مشاهده آموزش
2431 آموزش شبه کلاس not در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۴ مشاهده آموزش
2432 آموزش شبه کلاس nth-child در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۴ مشاهده آموزش
2434 آموزش شبه کلاس nth-last-child در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۵ مشاهده آموزش
2435 آموزش شبه کلاس nth-of-type در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۴ مشاهده آموزش
2436 آموزش شبه کلاس nth-last-of-type در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۴ مشاهده آموزش
2437 آموزش شبه کلاس only-of-type در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۴ مشاهده آموزش
2438 آموزش شبه کلاس only-child در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۴ مشاهده آموزش
2440 آموزش شبه کلاس Optional در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۵ مشاهده آموزش
2441 آموزش شبه کلاس Read-Only در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۵ مشاهده آموزش
2442 آموزش شبه کلاس Read-Write در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۵ مشاهده آموزش
2445 آموزش شبه کلاس Required در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۵ مشاهده آموزش
2446 آموزش شبه کلاس Root در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۵ مشاهده آموزش
2448 آموزش شبه کلاس Target در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۵ مشاهده آموزش
2449 آموزش شبه کلاس Valid در CSS ۱۴۰۰-۱۰-۱۴ مشاهده آموزش
2450 لیست کامل انتخابگرهای CSS + توضیح و مثال ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ مشاهده آموزش