خانه آموزش HTML رویدادهای عمومی HTML

رویدادهای عمومی HTML

در این قسمت میتوانید رویدادهای عمومی زبان HTML را مشاهده نمایید، رویداد عمومی رویدادی است که میتواند تقریبا در تمامی تگ های HTML مورد استفاده قرار گیرد.